چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : شهید مدنی قسمت یا واحـد : مرکز تحقیقات قلب و عروق
اسامـی افــــراد : دکتر صمد غفاری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-33373919 شمــاره فـکـس : 041-33373958