چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 منوی اصلی
 
  اعضاي شوراي پژوهشي
 

دكتر عباس افراسيابي

مرتبه علمي: استاد

ايميل:aaaafrasa@gmail.com

 

 

دكتر ناصر صفايي

مرتبه علمي: استاد

ايميل:  drsafaie@gmail.com

 

 

دكتر رضايت پرويزي

مرتبه علمي: استاد

ايميل: rezayatp@gmail.com

 

 

دكتر احمد رضا جودتي

مرتبه علمي: استاد

ايميل: Jodati@tbzmed.ac.ir

 

 

دكتر حسين نامدار

مرتبه علمي: دانشيار

ايميل: hossein_namdar@yahoo.com

 

 

دكتر محسن عباسنژاد 

مرتبه علمي: دانشيار

ايميل: dr_nezhad@yahoo.com

 

 

دكتر احمد سپرهم  

مرتبه علمي: دانشيار

ايميل: aseparham@gmail.com

 

 

دكتر رضوانيه صالحي

مرتبه علمي: استاد

ايميل: salehiir2002@yahoo.com

 

 

دكتر بابك كاظمي

مرتبه علمي: استاد

ايميل: bkazemia1966@gmail.com

 

 

دكتر فريبرز اكبرزاده

مرتبه علمي: استاد

ايميل: f_akbarzadeh@yahoo.com

 

 

دكتر صمد غفاري

مرتبه علمي: استاد

ايميل: ghafaris@gmail.com

 

 

دكتر مهرنوش طوفان 

مرتبه علمي: استاد

ايميل: mtoufan@gmail.com

 

 

دكتر بهرام سهرابي

مرتبه علمي: استاد

ايميل: bahram71@gmail.com

 

 

دكتر حسن جوادزادگان

مرتبه علمي: دانشيار

 

 

دكتر ليلي پورافكاري 

مرتبه علمي: دانشيار

ايميل: Leili.p@gmail.com

 

 

دكتر ناصر اصلانآبادي

مرتبه علمي: استاد

ايميل: aslanabadin@gmail.com

 

 

دكتر عليرضا گرجاني

مرتبه علمي: استاد

ايميل: garjania2002@yahoo.com

 

 

دكترعليرضا استادرحيمي

مرتبه علمي: استاد

ايميل: ostadrahimi@tbzmed.ac.ir

 

 

دكتر محمدرضا تابان

مرتبه علمي: دانشيار

ايميل: m_r_taban@yahoo.com

 

 

دكتر محمود صمدي 

مرتبه علمي: استاد

 

 

دكتر شمسي غفاري

مرتبه علمي: دانشيار

ايميل: Shamsi.ghaffari@gmail.com

 

 

دكتر سهراب نگارگر 

مرتبه علمي: استاد

 

 

محمد نوري 

مرتبه علمي: استاد

ايميل: nourimd@yahoo.com

 

 

دكتر حسن سليمانپور 

مرتبه علمي: دانشيار

ايميل: h.soleimanpour@gmail.com

 

 

دكتر مرتضي قوجازاده

مرتبه علمي: دانشيار

ايميل: as4007@yahoo.com