دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
جستجو :
  همکاران مرکز
10


رئيس مركز:  دكتر صمد غفاري

مرتبه علمي: استاد

ايميل: Ghafaris@gmail.com


 معاون مركز : دكتر مهرنوش طوفان تبريزي

مرتبه علمي:

ايميل:  Mtoufan@gmail.com

كارشناس مركز : مجيد مشاركش

ايميل: Mosharkesh@gmail.com 


 كارشناس مركز : طيبه نيكبخت

ايميل: Nahidnikbakht@gmail.comد